Skip to main content

Agenda ledenvergadering op donderdag 18 april 2024

Agenda ledenvergadering op donderdag 18 april 2024
Plaats :           Glinstra State te Burgum
Aanvang: 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Verslag van de algemene ledenvergadering op 28 maart 2023 (Tijdens de vergadering ter tafel en vanaf zaterdag 13 april tijdens openingsuren in te zien op het havenkantoor, dagelijks van 09:00- 10:30 en 15:00 - 18:30.
  Tekstueel
  Naar aanleiding van……
 5. Jaarverslag secretaris (zie punt 4)
 6. Bespreking en vaststellen jaarrekening 2023 (zie punt 4)
 7. Bestuurszaken.
  De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om het bestuur zowel kwanti- als kwalitatief op sterkte te krijgen. In deze vergadering kunnen we twee nieuwe bestuursleden voordragen en benoemen. Er zijn nog gesprekken gaande met anderen. Omdat we het zorgvuldig willen doen; waar is behoefte aan, welke functies zijn vacant, hoe kan men iets bijdragen en - niet onbelangrijk - past men ook in het team, nemen we daar nog even de tijd voor.
  We stellen voor dat de beide aftredende bestuursleden, Jetske Zijlstra en Luc Tuinstra nog 1 jaar als interim doorgaan en tijdens de voorjaarsvergadering van 2025 afzwaaien. We hopen de komende periode voldoende capabele mensen te vinden om dan het stokje over te nemen.
  Voorstel:

Lucas Tuinstra: interim voorzitter en secretaris (aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar))
Antal Vellema: penningmeester (aftredend en niet herkiesbaar)
Jetske Zijlstra: algemeen lid / ledenadministratie (aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar)

Het bestuur stelt voor te benoemen:
Albert Sikkema (algemeen lid) en Andre Douma (algemeen lid)

 1. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 2. Sluiting vergadering.